Picture child's feet next to pens, pencils and paper

Open Access research that is helping to improve educational outcomes for children

Strathprints makes available scholarly Open Access content by researchers in the School of Education, including those researching educational and social practices in curricular subjects. Research in this area seeks to understand the complex influences that increase curricula capacity and engagement by studying how curriculum practices relate to cultural, intellectual and social practices in and out of schools and nurseries.

Research at the School of Education also spans a number of other areas, including inclusive pedagogy, philosophy of education, health and wellbeing within health-related aspects of education (e.g. physical education and sport pedagogy, autism and technology, counselling education, and pedagogies for mental and emotional health), languages education, and other areas.

Explore Open Access education research. Or explore all of Strathclyde's Open Access research...

Buaidh leasachaidhean cànain air reat crìonadh na Gàidhlig

Birnie, Inge (2014) Buaidh leasachaidhean cànain air reat crìonadh na Gàidhlig. In: Rannsachadh na Gàidhlig 2014, 2014-06-23 - 2014-06-26, University of Edinburgh.

[img]
Preview
Text (Brinie-RnaG-2014-Buaidh-leasachaidhean-canain-air-reat-crionadh-na-Gaidhlig)
Brinie_RnaG_2014_Buaidh_leasachaidhean_canain_air_reat_crionadh_na_Gaidhlig.pdf
Accepted Author Manuscript

Download (502kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Birnie-RnaG-2014-Effect-of-language-revitalisation-initiatives-on-the-rate-of-decline-of-Gaelic)
Birnie_RnaG_2014_Effect_of_language_revitalisation_initiatives_on_the_rate_of_decline_of_Gaelic.pdf
Accepted Author Manuscript

Download (501kB) | Preview

Abstract

On na h-80-an tha iomairtean air an cur air chois gus suidheachadh na Gàidhlig a neartachadh agus adhartachadh. Anns an taisbeanadh seo thèid buaidh nan leasachaidhean seo air àireamh luchd-labhairt na Gàidhlig a sgrùdadh ann an dòigh matamataigeach. Cruthaichear modail matamataigeach, a’ cleachdadh toraidhean nan cunntasan-sluaigh, gus reat crìonaidh a stèidheachadh agus an uair sin thèid seo a chleachadh gus tuairmse a thoirt air àireamh luchd-labhairt ris am biodhte an dùil gun eadar-theachdan aig àm nan cunntasan-sluaigh bho 1981 air adhart. Nithear coimheas eadar an tuairmse a rèir a’ mhodail mhatamataigeach agus toraidhean nan cunntasan-sluaigh ann an Albainn air fad ach cuideachd air a’ Ghalltachd agus air a’ Ghàidhealtachd. Tha an sgrùdadh seo a’ sealltainn gu bheil lùghdachadh reat crìonaidh ann an Albainn air fad na thoradh àrdachadh àireamh luchd-labhairt air a’ Ghalltachd, cho fad ̓s tha an àireamh luchd-labhairt na Gàidhlig air a’ Ghàidhealtachd fhathast air crìonadh.