Picture of model of urban architecture

Open Access research that is exploring the innovative potential of sustainable design solutions in architecture and urban planning...

Strathprints makes available scholarly Open Access content by researchers in the Department of Architecture based within the Faculty of Engineering.

Research activity at Architecture explores a wide variety of significant research areas within architecture and the built environment. Among these is the better exploitation of innovative construction technologies and ICT to optimise 'total building performance', as well as reduce waste and environmental impact. Sustainable architectural and urban design is an important component of this. To this end, the Cluster for Research in Design and Sustainability (CRiDS) focuses its research energies towards developing resilient responses to the social, environmental and economic challenges associated with urbanism and cities, in both the developed and developing world.

Explore all the Open Access research of the Department of Architecture. Or explore all of Strathclyde's Open Access research...

Buaidh leasachaidhean cànain air reat crìonadh na Gàidhlig

Birnie, Inge (2014) Buaidh leasachaidhean cànain air reat crìonadh na Gàidhlig. In: Rannsachadh na Gàidhlig 2014, 2014-06-23 - 2014-06-26, University of Edinburgh.

[img]
Preview
Text (Brinie-RnaG-2014-Buaidh-leasachaidhean-canain-air-reat-crionadh-na-Gaidhlig)
Brinie_RnaG_2014_Buaidh_leasachaidhean_canain_air_reat_crionadh_na_Gaidhlig.pdf
Accepted Author Manuscript

Download (502kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Birnie-RnaG-2014-Effect-of-language-revitalisation-initiatives-on-the-rate-of-decline-of-Gaelic)
Birnie_RnaG_2014_Effect_of_language_revitalisation_initiatives_on_the_rate_of_decline_of_Gaelic.pdf
Accepted Author Manuscript

Download (501kB) | Preview

Abstract

On na h-80-an tha iomairtean air an cur air chois gus suidheachadh na Gàidhlig a neartachadh agus adhartachadh. Anns an taisbeanadh seo thèid buaidh nan leasachaidhean seo air àireamh luchd-labhairt na Gàidhlig a sgrùdadh ann an dòigh matamataigeach. Cruthaichear modail matamataigeach, a’ cleachdadh toraidhean nan cunntasan-sluaigh, gus reat crìonaidh a stèidheachadh agus an uair sin thèid seo a chleachadh gus tuairmse a thoirt air àireamh luchd-labhairt ris am biodhte an dùil gun eadar-theachdan aig àm nan cunntasan-sluaigh bho 1981 air adhart. Nithear coimheas eadar an tuairmse a rèir a’ mhodail mhatamataigeach agus toraidhean nan cunntasan-sluaigh ann an Albainn air fad ach cuideachd air a’ Ghalltachd agus air a’ Ghàidhealtachd. Tha an sgrùdadh seo a’ sealltainn gu bheil lùghdachadh reat crìonaidh ann an Albainn air fad na thoradh àrdachadh àireamh luchd-labhairt air a’ Ghalltachd, cho fad ̓s tha an àireamh luchd-labhairt na Gàidhlig air a’ Ghàidhealtachd fhathast air crìonadh.