Buaidh leasachaidhean cànain air reat crìonadh na Gàidhlig

Birnie, Inge (2014) Buaidh leasachaidhean cànain air reat crìonadh na Gàidhlig. In: Rannsachadh na Gàidhlig 2014, 2014-06-23 - 2014-06-26, University of Edinburgh.

[thumbnail of Brinie-RnaG-2014-Buaidh-leasachaidhean-canain-air-reat-crionadh-na-Gaidhlig]
Preview
Text. Filename: Brinie_RnaG_2014_Buaidh_leasachaidhean_canain_air_reat_crionadh_na_Gaidhlig.pdf
Accepted Author Manuscript

Download (502kB)| Preview
[thumbnail of Birnie-RnaG-2014-Effect-of-language-revitalisation-initiatives-on-the-rate-of-decline-of-Gaelic]
Preview
Text. Filename: Birnie_RnaG_2014_Effect_of_language_revitalisation_initiatives_on_the_rate_of_decline_of_Gaelic.pdf
Accepted Author Manuscript

Download (501kB)| Preview

Abstract

On na h-80-an tha iomairtean air an cur air chois gus suidheachadh na Gàidhlig a neartachadh agus adhartachadh. Anns an taisbeanadh seo thèid buaidh nan leasachaidhean seo air àireamh luchd-labhairt na Gàidhlig a sgrùdadh ann an dòigh matamataigeach. Cruthaichear modail matamataigeach, a’ cleachdadh toraidhean nan cunntasan-sluaigh, gus reat crìonaidh a stèidheachadh agus an uair sin thèid seo a chleachadh gus tuairmse a thoirt air àireamh luchd-labhairt ris am biodhte an dùil gun eadar-theachdan aig àm nan cunntasan-sluaigh bho 1981 air adhart. Nithear coimheas eadar an tuairmse a rèir a’ mhodail mhatamataigeach agus toraidhean nan cunntasan-sluaigh ann an Albainn air fad ach cuideachd air a’ Ghalltachd agus air a’ Ghàidhealtachd. Tha an sgrùdadh seo a’ sealltainn gu bheil lùghdachadh reat crìonaidh ann an Albainn air fad na thoradh àrdachadh àireamh luchd-labhairt air a’ Ghalltachd, cho fad ̓s tha an àireamh luchd-labhairt na Gàidhlig air a’ Ghàidhealtachd fhathast air crìonadh.