Picture of person typing on laptop with programming code visible on the laptop screen

World class computing and information science research at Strathclyde...

The Strathprints institutional repository is a digital archive of University of Strathclyde's Open Access research outputs. Strathprints provides access to thousands of Open Access research papers by University of Strathclyde researchers, including by researchers from the Department of Computer & Information Sciences involved in mathematically structured programming, similarity and metric search, computer security, software systems, combinatronics and digital health.

The Department also includes the iSchool Research Group, which performs leading research into socio-technical phenomena and topics such as information retrieval and information seeking behaviour.

Explore

‘Cleiffis of Irne’ : Clann Choinnich agus Gnìomhachas Iarainn, c. 1569-1630

Maccoinnich, Aonghas (2006) ‘Cleiffis of Irne’ : Clann Choinnich agus Gnìomhachas Iarainn, c. 1569-1630. In: Cànan & Cultur. Dunedin Academic Press Ltd, Edinburgh, pp. 137-152. ISBN 1 903765 60 9

Full text not available in this repository. Request a copy from the Strathclyde author

Abstract

Tha mòran luchd eachdraidh air a bhith dhan bheachd nach robh (is nach eil) math sam bith anns a' Ghaidhealtachd airson gnìomhachas neo obair 'adhartach' sam bith. Ach tha fianais ann o oighreachd MhicChoinnich, 1569-1630, a thogas ceistean ann an aghaidh leithid de mhodail. A rèir cunntasan on oighreachd bhathar ag obrachadh iarann air taobh siar Rois gu ìre meadhanach mòr rè an t-siathamh linn deug. Ged a tha luchd eachdraidh air mothachadh gu robh gnìomhachas air taobh Siar Rois, anns a' chiad cairteal dhan 17mh linn, bha e soilleir carson - sin gu robh Sir George Hay, ''adventurer' agus 'planter' Gallda agus 'sìobhalta' a' dol suas am measg nam borbaich (i.e. na Gaidheil) gus 'adhartas' a shealltainn dhaibh. Ach ged nach eil seo uile gu lèir ceàrr, tha fianais eile ann a sheallas gu robh gnothaich aig Clann Choinnich ris a' ghnìomhachas seo gu ìre tòrr mòr na bu mhotha na bhathar an dùil gu ruige seo. Tha an aiste seo a' toirt sùil mhionaideach air a' ghnìomhachas seo air taobh Siar Rois ann an sgìre Chinn Loch Iù. This essay, written in Gaelic, examines the iron industry in the Kinlochewe and Loch Maree areas in Wester Ross between 1569 and 1630. While historians have long known about industrial activity in this area, this has traditionally been attributed to the "civilised" planter, Sir George Hay who was active in the area between c.1607 and c.1620. New evidence, drawn from estate papers and other sources sheds new light on the nature of the iron industry in the area and is used to argue that this iron working activity predates the advent of Hay, and that it was instead controlled and directed locally.